U bevindt zich hier: Home » Algemene Voorwaarden Inboundmarketing.nl

Algemene Voorwaarden Inboundmarketing.nl

Kantoorhoudende te Amsterdam aan de Sloterweg 710 (1066 CN), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34110547.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Inboundmarketing.nl en een opdrachtgever waarop Inboundmarketing.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Inboundmarketing.nl, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien de opdrachtgever desalniettemin haar eigen algemene voorwaarden van toepassing wil doen zijn op de betreffende overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van Inboundmarketing.nl indien en voorzover de voorwaarden van de opdrachtgever daarmee onverenigbaar zijn.

1.4 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

2.1 De door Inboundmarketing.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Inboundmarketing.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Indien de aanvaarding van de offerte na de termijn van 30 dagen plaatsvindt, heeft Inboundmarketing.nl het recht om de datum van aanvang en/of aflevering of geoffreerde bedragen aan te passen.

2.2 De prijzen in de genoemde offertes worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Inboundmarketing.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Inboundmarketing.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Inboundmarketing.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Inboundmarketing.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Inboundmarketing.nl zijn verstrekt, heeft Inboundmarketing.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Inboundmarketing.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inboundmarketing.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Inboundmarketing.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Uitvoeringstermijn

De opgave van uitvoerings- en leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Inboundmarketing.nl in overleg treden met de opdrachtgever.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Inboundmarketing.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Inboundmarketing.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Inboundmarketing.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal Inboundmarketing.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Inboundmarketing.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Alle door Inboundmarketing.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, teksten, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Inboundmarketing.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

7.3 Inboundmarketing.nl behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Inboundmarketing is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen,met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.

8.2 Overeenkomsten met een looptijd van langer dan zes maanden kunnen tussentijds door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand; overeenkomsten met een looptijd van zes maanden of korter zijn niet tussentijds opzegbaar.

8.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Inboundmarketing.nl recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Inboundmarketing.nl zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

8.4 De vorderingen van Inboundmarketing.nl op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • na het sluiten van de overeenkomst aan Inboundmarketing.nl ter kennis gekomen omstandigheden geven Inboundmarketing.nl goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Inboundmarketing.nl de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.5 In de genoemde gevallen is Inboundmarketing.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Inboundmarketing.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk  binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Inboundmarketing.nl.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Inboundmarketing.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Inboundmarketing.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 10. Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Inboundmarketing.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

10.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

10.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

10.5 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van opgave of totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, enzovoorts. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor voltooiing van de opdracht, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren moetchten voordoen, heeft Inboundmarketing.nl het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan opdrachtgever te factureren.

Artikel 11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Inboundmarketing.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

11.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Inboundmarketing.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Inboundmarketing.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Ongeacht enig andersluidend beding is Inboundmarketing.nl ten aanzien van de overeengekomen en door Inboundmarketing.nl uitgevoerde werkzaamheden, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke is veroorzaakt door een aan Inboundmarketing.nl toe te rekenen tekortkoming, een en ander voorzover en zoals onderstaand omschreven. Alsdan is Inboundmarketing.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Inboundmarketing.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. In geen geval is Inboundmarketing.nl aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

13.2 Indien Inboundmarketing.nl een advies verstrekt, is de aansprakelijkheid voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een eventuele tekortkoming van dat advies, indien en voorzover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden, beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In andere gevallen en voor andere schade als gevolg van door haar gegeven adviezen, directe en indirecte, is Inboundmarketing.nl niet aansprakelijk.

13.3 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inboundmarketing.nl of haar ondergeschikten.

13.5 De beperking van aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en andere personen die door Inboundmarketing.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Inboundmarketing.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inboundmarketing.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.2 Inboundmarketing.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Inboundmarketing.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Inboundmarketing.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Inboundmarketing.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.4 Indien Inboundmarketing.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Inboundmarketing.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Inboundmarketing.nl het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Inboundmarketing.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.